Inne

Image

Planowanie podatkowe

Poprzez planowanie podatkowe tak dobieramy możliwe rozwiązania, aby klient efektywnie zapłacił jak najniższe podatki, w myśl zasady: nigdzie nie jest powiedziane, że trzeba wybierać te rozwiązania, dla których obciążenia publiczno-prawne są największe. Jesteśmy elastyczni i dlatego planowanie podatkowe może dotyczyć całego zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego poszczególnych działów lub pojedynczej transakcji.

Kontrola podatkowa

Zapowiedziana, lub co gorsze, niezapowiedziana kontrola podatkowa to sytuacja stresująca, a przedsiębiorca powinien skupić się na prowadzeniu biznesu. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie podatkowe podczas kontroli podatkowej, z możliwością reprezentowania klienta przed organami prowadzącymi kontrolę. Reprezentujemy klientów w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Bazując na doświadczeniu realizujemy skuteczną obronę praw klienta. Wiemy, że prawidłowe sformułowanie wniosków i pism w postępowaniach podatkowych i skarbowych oraz wykorzystanie procedury podatkowej ma kluczowe znaczenie dla zakończenia kontroli w sposób pomyślny dla podatnika.

Przegląd podatkowy

Przegląd podatkowy (tax review) to jeden z najbardziej efektywnych instrumentów doradztwa podatkowego, który przynosi realne korzyści finansowe. 

Kluczowe cele tax review to:  

  1. identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych, a następnie wypracowanie rozwiązań minimalizujących lub eliminujących ryzyko;
  2. ujawnienie niewykorzystanych możliwości w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Tax review może obejmować swoim zakresem dowolne okresy (miesięczne, kwartalne roczne, kilkuletnie). W zależności od potrzeb przegląd może dotyczyć całego systemu podatkowego przedsiębiorstwa, jak i odnosić się do wybranych procesów czy transakcji uznawanych za kluczowe.

Z przeglądu podatkowego zawsze sporządzamy raport z konkretnymi rekomendacjami co do dalszych działań firmy. 

Dokumentacja cen transakcyjnych (transfer pricing)

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi lub wspólnicy przystępujący do spółek osobowych przy przekroczeniu pewnych kwot transakcji muszą sporządzić dokumentację cen transakcyjnych i zaraportować ją na formularzu podatkowym.

Dobrze przygotowana dokumentacja transfer pricing pozwala urealnić obciążenia podatkowe przedsiębiorcy, dostosować model biznesowy przedsiębiorstwa do wymogów prawa związanych z tymi zagadnieniami, oraz przygotować przedsiębiorcę na możliwe kontrole organów skarbowych.

Oferowane przez nas w tym zakresie usługi obejmują w szczególności:

  1. analizę transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności analizę zasobów, funkcji i ryzyk oraz dotychczasowego sposobu prowadzenia dokumentacji transfer pricing;
  2. przygotowanie dokumentacji transfer pricing według obowiązujących przepisów krajowych oraz wytycznych OECD w tym zakresie;
  3. przygotowanie local file dla międzynarodowych grup kapitałowych;
  4. przygotowanie opracowania przedstawiającego występujące ryzyka podatkowe, sposoby ich niwelacji lub możliwe do wprowadzenia zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji i zarządzania ryzykiem cen transferowych w przedsiębiorstwie oraz ewentualne wdrożenie tych propozycji;
  5. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach związanych z dokumentacją transfer pricing.

Wdrażanie i sporządzanie procedur w zakresie podatku u źródła oraz w zakresie pośrednich transakcji z podmiotami w rajach podatkowych

Ostatnie zmiany przepisów przypieczętowały tendencję przerzucania obowiązków weryfikacyjnych z urzędników skarbowych na podatników. Teraz to podatnicy muszą udowadniać, że mają prawo do niepobierania podatku u źródła od przelewów zagranicznych, między innymi z tytułu zapłaty za usługę, licencję, czy prawo do znaku towarowego. Dotyczy to również przekazywania płatności krajowych i zagranicznych za zakupy przewyższające w ciągu roku kwotę 0,5 mln złotych.

Zdarza się, że fiskus żąda zapłaty podatku od transakcji zakupowej w sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują zwolnienie lub zredukowaną stawkę podatku. Nasza kancelaria wdraża procedury zabezpieczające interes klientów przed tego rodzaju postępowaniem władz skarbowych.